Opfergabe/Ofrenda I · 2002
Fotografie · 80 x 120 cm